Verksamhetsplan 2018

Naturskyddsföreningen, Örebro-kretsen

Verksamhetsplan för 2018

Årsmötet den 13 mars godkände det förslag till riktlinjer för verksamheten som styrelsen presenterat i kallelsen. Vid sitt konstituerande möte den 28 mars 2018 diskuterade den nya styrelsen ett preliminärt förslag till verksamhetsplan.

Styrelseaktiviteter

Styrelsen planerar att ha 7 styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet den 28 mars.

Samarbeten

Föreningen är medlem i Hopajola, Örebro föreningsråd, Arkivcentrum och Hjälmarens vattenvårdsförbund. Under året har samarbeten med Örebro kommun aktualiserats då det gäller de långsiktiga hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  Om intresse finns kommer föreningen att bilda en särskild arbetsgrupp för att arbeta med detta.

Medlemsinformation

Föreningen har beslutat att begränsa de skriftliga utskicken till ett per år. Det gäller ett utskick med programinformation och kallelse till årsmöte som sänds som bilaga till Sveriges Natur.  Kostnaden för ett sådant utskick är ca 7000:-. Under resten av året skall hemsidan, Facebook-sidan och epostutskick vara de främsta kanalerna för information till medlemmarna. Utskick till föreningens knappt 3000 medlemmar omfattar ca 1700 adresser. Antalet medlemmar som anmält en epostadress och som därför omfattas av epostutskick är dock mindre.

Natursnokar

Natursnokarna har återkommande träffar. Två träffar annonserades i kallelsen till årsmötet. Nya intresserade kan få kontakt via epostadressen natursnokarna.orebro@gmail.com på hemsidan.

Verksamheten är självgående i och med att barnens föräldrar turas om att leda aktiviteterna. Nu bestäms aktiviteterna från gång till gång. Inför varje träff bestäms  ett tema, t ex att leta efter djurspår eller hitta olika slags träd. Föreningen har sedan tidigare avsatt pengar till snokverksamheten. Av detta är ännu 3800:- outnyttjade. Vid behov kan säkert den ramen utökas. Det bästa sättet att nå nya intresserade är säkert att de som deltar sprider informationen till andra barnfamiljer, men fler skulle kanske nås om vi kompletterar med andra informationsåtgärder. Riksföreningen arrangerar särskilda utbildningar för natursnoksledare och erbjuder sig också att ordna utbildningsträffar för lokala snokledare.

Medlemsmöten

Föreningen planerar återkommande medlemsmöten med föreläsningar eller naturutflykter.  En föreläsning om vatten är inplanerad till den 3 maj.

Föreningen planerar preliminärt ytterligare tre medlemsmöten med temaföreläsningar.

Handla miljövänligt

Inom föreningen finns en grupp medlemmar som tillsammans brukar arrangera en årlig klädbytardag. Årets klädbytardag ordnas i Föreningarnas hus lördagen den 14 april.

I övrigt planeras aktiviteter under Miljövänliga veckan (29/9-6/10) och ytterligare aktiviteter beroende på medlemmarnas intresse.

Kemikalier

Föreningen arrangerar olika workshops för att tillverka miljövänliga hudvårdsprodukter, såsom läppbalsam och deodoranter. Flera workshops planeras under året.

Medlemsvärvning

Medlemsantalet är relativt stabilt, men tenderar att minska. Tidigare har riksföreningen bekostat aktiv medlemsvärvning med anställda värvare. Nya medlemmar värvas i första hand genom personliga kontakter i samband med föreningens utåtriktade aktiviteter. Sett till totala antalet medlemmar är det en liten andel som är aktiva i kretsens aktiviteter, men många med ett aktivt naturintresse är medlemmar i både Naturskyddsföreningen och lokala föreningar för särskilda specialintressen såsom ornitologi, botanik, faunastudier eller insektsstudier.  Ett närmare samarbete med dessa föreningar, t ex som sponsring av aktiviteter, kan bidra till att medlemmar i sådana föreningar fortsätter att vara medlemmar även i Naturskyddsföreningen.

Globala miljömål

Föreningen har möjlighet att samverka med kommunen i arbetet med att främja utvecklingen mot de globala miljömålen enligt Agenda 2030. Det inkluderar bland annat deltagande i ett event på Stortorget lördagen den 6 oktober. Föreningen har beslutat att försöka bilda en arbetsgrupp för arbete med de globala miljömålen i samarbete med kommunen. Det gäller främst mål nr 12, ”Hållbar konsumtion och produktion” .

Ekonomin

Föreningens inkomster består främst av medlemsåterbärningen från Riksföreningen. Den kan uppskattas till knappt 40 000:- för 2018. Föreningen hade vid årsskiftet ekonomiska reserver på ca 85000:-, varav ungefär 30000:- behövs som likviditetsreserv fram till sommaren då medlemsåterbäringen betalas ut. Sammanfattningsvis finns utrymme för att under ett antal år planera för ett visst ekonomiskt underskott. En preliminär budget för året

Kostnadsslag Belopp
Bankavgifter 1 000
Årsmöte, utskick+lokal 9 500
Föreningsmöten 3 000
Handla miljövänligt 5 000
Medlemsavgifter Hopajola m fl 2 000
Föreläsningar 7 000
Agenda 2030-grupp 5 000
Natursnokar 5 000
Övrigt, oförutsett 10 000
47 500