Stadgar

Stadgar för
 Naturskyddsföreningen Örebro (pdf)

Reviderade 2010-03-18

§ 1

Föreningens namn är naturskyddsföreningen Örebro. Kretsens geografiska verksamhetsområde är Örebro, Garphyttan, Glanshammars och Dylta Bruks postnummerområden i Örebro kommun.

§ 2

Varje medlem av Naturskyddsföreningen, som är bosatt inom kretsens verksamhetsområde, ingår i kretsen. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets efter godkännande av styrelsen för denna krets, sådan övergång gäller från närmaste följande årsskifte.

Anmälan om medlemskap görs till Naturskyddsföreningens kansli.

§ 3

Utöver årsavgiften till Naturskyddsföreningen utgår ingen särskild medlemsavgift

§ 4

Kretsen skall arbeta för Naturskyddsföreningens syften samt i första hand hos kommunala organ tillvarata natur- och miljövårdens intressen. Kretsen skall i sin verksamhet

 • bevaka natur och miljöfrågor
 • bedriva upplysningsverksamhet
 • väcka opinion i väsentliga frågor
 • Påverka myndigheter – främst kommunala organ – och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens områden.
 • Verka för saklig undervisning i natur och miljövården.

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge möjligheter till vidgade kunskaper på miljöområdet.

Kretsen ska söka samarbete med andra organisationer, som har intressen för natur- och miljövård.

Val av styrelseledamöter gäller, där ej annan bestämmes, för två år.

§ 5

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman, som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen.

Vid kretsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt må utövas endast av personligen närvarande medlemmar. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar när någon närvarande medlem yrkar det.

§ 6

Ordinarie stämma hålls före mars månads utgång. Tid och plats för stämman bestäms av styrelsen. Kallelse skall ske minst 14 dagar i förväg.

Vid ordinarie stämma ska förekomma:

 1. val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 3. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 4. styrelsens verksamhetsberättelse
 5. revisorernas berättelse
 6. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 7. beslut om antalet styrelseledamöter
 8. val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen
 9. val av övriga styrelseledamöter
 10. val av två revisorer och revisorssuppleanter
 11. val av valberedning
 12. val av ombud till länsstämman och riksstämman samt suppleanter för dem
 13. ärenden som styrelsen förelägger stämman samt eventuellt övriga ärenden

Vill medlem underställa ordinarie stämma förslag, ska detta inges skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsstämman. Förslag som avser ändring av dessa stadgar ska inges senast sex veckor före årsstämman. Förslag som inkommer sent, kan bli föremål för överläggningar men kan inte föranleda beslut.

Extra stämma hålls när ordinarie stämma eller kretsens styrelse beslutar det. Revisorerna kan också påkalla extra stämma. Dessutom ska extra stämma hållas om minst en tiondel av kretsen medlemmar – dock minst 10 – skriftligen yrkar på det. Tid och plats för stämman bestäms av styrelsen.

§ 7

Styrelsen är, då stämman inte är samlad, kretsens beslutande organ. Styrelsen består av det udda antal ledamöter som stämman beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt ev. övriga funktionärer.

Fältbiologernas ungdomsförening, ska beredas möjlighet att utse en av ledamöterna i styrelsen, om lokalklubb av organisationen finns inom kretsens verksamhetsområde.

Val av styrelseledamöter gäller, där ej annat bestäms, för två år.

§ 8

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordförande, vid förfall av vice ordföranden, eller då tre ledamöter påkallar det. Styrelsen har beslutsrätt när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden och ytterligare tre ledamöter. Styrelsens sekreterare ska också vara sekreterare i arbetsutskottet. Utskottet har beslutsrätt då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 9

Styrelsen företräds, om styrelsen ej annorlunda bestämmer, av ordföranden.

§ 10

Styrelsen skall föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderår tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning. Revisionsberättelse ska vara kretsens styrelse tillhanda senast den 20 februari.

Verksamhets och revisionsberättelser ska före den 15 april inges till Naturskyddsföreningens kansli.

§ 11

Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie stämma med två tredjedels majoritet. Ändring ska anmälas till Naturskyddsföreningens styrelse.

§ 12

Kretsen kan upplösas genom beslut, som fattas med minst två tredjedels majoritet på två med minst sex månaders mellanrum på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och som godkänns av naturskyddsföreningens styrelse.

Upplöses kretsen eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns Naturskyddsföreningen.